Вработени Печати

a_logo_Fetkin

 

 

 

 

 Весна Гркова – Директор

   

Административна Служба

1.Надица Крстева - Советник главен сметководител 

Стручна Служба

1.Петра Каракашова – библиотекар

2.Трајанка Атанасова – библиотекар

3.Маричка Гечева – библиотекар

4.Петар Гурев - библиотекар

5.Ристе Коледаров - помошник библиотекар

Помошно техничка служба

1.Јана Лазарова  – книгоподврзувач

2.Тина Ничкова - хигиеничар